اهنگ کردی کرمانشاهی از مسعود جلیلیان به نام رخت سفید