مدح مسعود جلیلیان و اصغر غیبی به نام لالایی و علمدار